Hoppa till sidans innehåll

Fakta - Rutiner sid 1 - 12


 LUDVIKA FLYGKLUBB                                          
                     Fakta  -  Rutiner

 

Sid

Innehåll

1

Ludvika Flygklubb styrelse

2

Övriga ansvarsområden

3

Allmänna regler

4 

Allmänna klubbrutiner

4b

Ny medlem

5

Problemrutin Försäkringar

6a

Motorflygchef, att komma igång efter uppehåll

6 b

Proficiency check

7

Regler för bokning av fpl

8

Flygtimpris betalningsrutiner

9a

Tankning av fpl  försäljning av bensin

9b

Fjärrmanövrering av motorvärmare

10

Färdplanering, flygsäkerhet, bruksflyg

11

Tävlingsverksamhet

12

Veckovärd

13

Lokala föreskrifter

                                                                                                       2019-03-25

_____________________________________________________________________

 Sid 1              
Fakta  -  Rutiner                                            
 Bildad                                 1939
 Medlemsantal 2019           35
 Flygplan                             SE-KUD, Cessna 172P
 Stadgar                                Fastställda 2005 efter omarbetning
 

 Postadress:

Källbottenvägen 25

771 92  Ludvika

E-post: This is a mailto link

 

Bankgiro 122-8592
Swishnr 123 589 71 60
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________                                      

STYRELSE 2019

Befattning Namn Mobiltelefon
Ordförande Magnus Andersson   072-526 22 57    
Sekr.V. ordf. Kim Pedersen    070-188 80 75
Kassör Folke Jakobsson   070-552 11 64
Ledamot Mats Erixon 070-552 13 87
Ledamot Niclas Andersson 070-627 60 66
Ledamot Jonas Danielsson 076-426 94 11
Suppleant Kenneth Nässlander  076-145 84 91
                                                                                                                                                    2019-03-25
_________________________________________________________________________________
 
Sid 2

 Fakta  -  Rutiner 

Övriga ansvarsområden
 
Befattning Namn Telefon bost. Mobiltelefon
Motorflygchef Kenneth Nässlander   076-145 84 91
Vice motorflygchef Magnus Andersson   072-526 22 57
Försäkringar Mats Erixon   070-552 13 87
Posthanterare Folke Jakobsson   070-552 11 64
Medlemsregister Folke Jakobsson   070-552 11 64
Flygplansbokningen Folke Jakobsson   070-552 11 64
Bränsledepå Per Johansson 0240-37620 070-677 27 25
Studieorganisatör Magnus Andersson   072-526 22 57
Cafeteria Kim Pedersen   070-188 80 75
Klubbvärd Magnus Andersson   072-526 22 57
Hangarmästare Kim Pedersen   070-188 80 75
Brandflygchef Kim Pedersen   070-188 80 75
Vice brandflygchef Folke Jakobsson   070-552 11 64
Tävlingsledare Roland Olsson   070-176 40 47
Redaktör L&B Magnus Andersson   072-526 22 57
Fakta -Rutiner Folke Jakobsson   070-552 11 64
Allmänvård SE-KUD Per Johansson 0240-37620 070-677 27 25
Teknisk ansvarig SE-YLU Olle Ekwall 0240-19905 070-551 90 05
Larm o bredbands ansv. Mats Erixon 0240-36140 070-552 13 87
Miljöansvarig Anders Sörman   070-221 93 26
Säkerhetsansvarig Anders Sörman   070-221 93 26
Bitr. säkerhetsansv. Magnus Andersson   072-526 22 57
Klubbstugan Mats Lindström 0240-70587 070-537 58 75
Hemsidan Folke Jakobsson   070-552 11 64
Pressansvarig Ordf. + vice ordf. +    
Pressansvarig kassör + sekreterare    
LFF-styrelse Mats Lindström 0240-70587 070-537 58 75
LFF-styrelse Roland Olsson   070-176 40 47
LFF-styrelse Olle Ekwall 0240-19905 070-551 90 05
LFF-styrelse suppleant Mats Erixon 0240-36140 070-552 13 87
      2018-03-25
                                                                                                                  
 _______________________________________________________________
Sid 3

Fakta – Rutiner

Allmänna regler
Klubbens flygplan får brukas endast av klubbmedlemmar.
Dock skall beaktas att tillfälliga besökare har möjlighet att söka gästmedlemskap, förutsatt att personen ifråga tidigare är medlem i annan KSAK-ansluten klubb eller motsvarande organisation i hemlandet och innehar gällande certifikat, är influgen på aktuell flygplanstyp samt har genomgått kontrollflygning.
Klubbmedlem deltager i klubbens flygverksamhet på egen risk och avstår från alla ersättningsanspråk mot klubben eller dess funktionärer i anledning av skador, oavsett hur dessa förorsakats, på person eller egendom i samband med deltagande i klubbens flyg- eller övriga verksamhet.
Klubbens flygplan får ej användas i yrkesmässigt bruk. Det är ej försäkrat för sådan verksamhet.
Planet hyrs ut till FFK´s övningar och uppdragsflyg.
Klubbmedlem som bryter mot utfärdade instruktioner och föreskrifter eller mot av funktionär muntligen givna instruktioner, ansvarar för de skador som kunna uppstå därav, dock, såvida ej grov oaktsamhet eller uppsåt föreligger, till det belopp som högst uppgår till den summa varmed klubben i försäkringshänseende står självrisk. Dock skall skadeersättning, som avser klubbmedlem till sin person och som pga försäkring genom klubbens försorg kan utbetalas genom försäkringsbolag, tillfalla ifrågavarande klubbmedlem.
____________________________________________________________________
Sid 4

Fakta - Rutiner

Allmänna klubbrutiner
Headset
Headseten ska alltid lämnas kvar i flygplanet om de är felfria. Trasiga headsets hängs in i klubb-expeditionen med en notering om felets art.
Hangar
Starta aldrig flygmotorn när planet står framför öppen hangarport.
Rökning 
Rökning är förbjudet i LFK´s flygplan,  hangar och stationshus samt stationsplatta.
Dopning/Droger
                     Bestämmelser för Civil Luftfart styr vår verksamhet.
                     Styrelsen utser lämplig medlem för samtal med berörd person om problem
                     av detta slag dyker upp.

Rengöring av vindrutor

                     Alla kemikalier och slipande materiel är absolut förbjudna vid rengöring
                     av
 flygplansrutor. Endast ren tvättsvamp eller handen och vatten får
                     användas, 
ev. med mild tvållösning. Vid behov kan rutor poleras med
                    Turtle bilvax och
 polertrassel.

Städning av flygplan

                     Städa ur flygplanet efter varje flygning. Dammsugare finns i hangaren.
                     Lämna planet i det skick du själv vill finna det.
Störningsbegränsningar
                     Om möjligt starta bana 19.

Banbelysning

                     Tänds med bärvåg 10 sek. på 123,150 MHz. 

Vinterrutiner

                      Om temperaturen är under 0°C, värm motorn 
                      med  motorvärmaren och fläkten innan start.    
________________________________________________________________________
Sid 4 b
Fakta - Rutiner
Allmänna klubbrutiner

       Att möta ny medlem

1.      Den nya/nye medlemmen visas runt i klubbens lokaler och informeras 
        omklubbrutinerna
        Skötsel av flygplan
        Värmning av motor
       
Tankanläggning
         
Medlemsansökan
3.     Medlemmen får ett ex. av:
         Stadgar
         Nyckel
         Prislista
         Instruktioner för bokning av flyplan
 _________________________________________________________________________________________________
 Sid 5
Fakta – Rutiner
Problemrutin

Tekniskt fel på flygplan

På Ludvika flygplats
Fyll i gula sidorna i flygdagboken. Om felet är allvarligt ta kontakt med motorflygchefen eller vice motorflygchef.
På främmande fält
Fyll i gula sidorna i flygdagboken. Om felet är allvarligt ta kontakt med motorflygchefen, vice motorflygchefen eller lokal flygmekaniker.
Telefonnummer till vår ordinarie flygmekaniker finns på flygdagboken.
Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

                     Samtliga sittplatser i LFK´s flygplan är försäkrade enligt följande:
                      Dödsfall                                    1   Basbelopp
                      Invaliditet                                  10 Basbelopp

  Ansvarsförsäkring

                      Flygansvar                                  SDR 3.000.000
                      Passageraransvar                        SDR.   250.000
                      SE-KUD är försäkrat för            SKR    600 000
Självriskeleminering
Självrisken vid flygplansskada som befälhavaren måste betala täcks av självriskfonden inom LFK. Denna gäller EJ vid brott mot BCL
 ________________________________________________________________________________________________
Sid 6a 
Fakta - Rutiner      
Motorflygchef
 Motorflygchefen är direkt under klubbens styrelse ansvarig för att motorflygverksamheten bedrives i enlighet med av Transportstyrelsen
och KSAK utfärdade föreskrifter samt lokala föreskrifter utfärdade av flygplatschefen.
Instruktioner för motorflygchef enligt KSAK Hjälpflyghandbok 1 – 4.
Instruktioner för biträdande motorflygchef enligt samma skrift 1 – 5.
KSAK´s Hjälpflyghandbok finns i klubbens expedition på flygfältet.

 Att komma igång efter längre uppehåll

 Har du gjort ett flyguppehåll på 3 månader på det/de av klubbens
flygplan som du vill använda, rekommenderas du att ta ett flygpass med klubbens CRI Kenneth Nässlander.
Har du gjort ett flyguppehåll på 6 månader på klubbens flygplan måste
du göra en kontrollflygning med klubbens CRI Kenneth Nässlander
 __________________________________________________________________ 

Sid 6 b

 Fakta - Rutiner

 Proficiency Check PC

                                       Skall genomföras varje 24-månadersperiod.

                                       Får göras inom 3 månader före behörighetens slutdatum.

                                       Annat sätt:

Flight training             Har du flugit 12 h under de senaste 12 månaderna samt gjort 12 starter och
                                      landningar kan du göra minst 1 h flygträning med flyglärare och därmed
                                     förlänga giltighetstiden. Naturligtvis måste du få godkänt av flygläraren i de
                                     ingående momenten.

 

Certifikatets giltighet      Du har giltigt certifikat om du har:
                                   - gällande medical
                                    - giltig klassbehörighet
                                    - gällande certifikat


Passagerare                Har du gjort 3 starter och landningar med flygplanstypen under de närmast
                                     föregående 90 dagarna får du ta med passagerare. Gäller det mörkerflygning måste minst 1 av starterna och
                                     landningarna ha skett under mörker.

                                     I JAR-FCL finns reglerna. Där kan de studeras i detalj.

_________________________________________________________________________________________________

 Sid 7

Fakta – Rutiner

 Regler för bokning av flygplan
 Bokning Flygplanet bokas i www.myweblog.se, för att logga in är användarnamn 99-xxxx (ditt pilotnr)
 
Köbokning  Ifall planet redan är bokat den tid du vill ha det, kan du ändå
 lägga in en köbokning. Om den första som bokat  bokar av
planet gäller din bokning i stället. Den avbokande piloten
bör titta på bokningsläget och meddela den eller de som
kö-bokat att deras bokning gäller.
Giltihet Bokning upphör att gälla om planet inte nyttjas inom
en (1) timme på vardagar och 30 minuter på lördagar
och helgdagar räknat från bokningens början.
Undvik att boka planet med många tider du inte kommer att flyga, vilket hindrar piloter att planera längre resor.
 
Avbokning  Skall du inte använda planet under den tid du bokat det, måste du avboka det. Avbokningen skall ske i så god tid som möjligt.
Visserligen upphör ju din bokning enligt föregående avsnitt.
Dock är det ju så att den som vill boka ett plan inte vet att
det står kvar i hangaren.
Om planet blir ledigt före bokningstidens utgång skall
avbokning av resterande tid göras.
Glöm inte att en kö-bokning kan finnas.
Minimi-               Vid heldagsbokning är minimiflygtidsuttaget:
flygtid                   vardagar:                                     1 timme
                            lördag, söndag och annan helgdag   2 timmar
                            Vid längre bokning än fyra dagar skall någon i styrelsen  kontaktas.
                            För bokning mer än sju dagar fordras särskilda skäl.

Försening            Om planet av någon anledning inte kommer tillbaka inom
utsatt tid och det är bokat av någon annan pilot måste
denne underrättas om detta.
__________________________________________________________________________________________________
Sid 8

Fakta  -  Rutiner

 Flygtimpriset
 Aktuellt flygtimpris. Literpriset på flygbensin justeras allt oftare. Eftersom bensinen är en stor del av flygtimpriset visas aktuellt flygtimpris på Ludvika Flygklubbs hemsida
 
I flygtimpriset ingår           
* Bensin till en kostnad av max 26 kr/lit
* Landningskort för de statliga och kommunala flygplatser under ordinarie öppethållandetider som ingår i systemet.
* Försäkring
I flygtimpriset ingår ej:     
* Parkeringsavgifter för flygplanet
* Landningsavgifter på flygplatser  som inte omfattas av landningskortet.
 Betalningsrutiner och kreditregler
 Fakturering           Fakturering på använd flygtid sker vid månadens slut.
 Betalning              Betalning skall ske under nästföljande månad.
 Avgift                    Faktureringsavgift till självkostnadspris tas ut.
Dröjsmålsränta      Om betalning ej erlagts, debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen.
Flygförbud            30 dagar efter förfallodagen inträder flygförbud för  medlemmen och detta anslås på lista i klubblokalen.
 
Indrivning        60 dagar efter förfallodagen lämnas klubbens fordran till indrivning.
__________________________________________________________________________________________________

Sid 9a  

 Fakta – Rutiner

Tankning av flygplan

 Våra flygplan tankas ej efter flygning, då problem med vikten kan uppstå om nästa flygning ska ske med full last.
 SE-KUD ska köras på 91/96 men även 100 LL går bra.
Följ instruktionerna för tankning, som sitter uppsatta i bränsletankarna.
Olja till motorn ska vara SHELL 15W50.
 
På främmande fält får man emellanåt betala kontant. Kontakta vår kassör vid hemkomst.
I flygplanets dokumentväska finns i särskilt fack kreditkort för BP och Statoil.
 

Försäljning av bensin

Försäljning på kredit får endast ske till flygklubbar. Övriga betalar kontant,
eller till Swish-nummer: 123 589 71 60
Fyll i leveranssedel. Finns i A5-pärm i klubbexpeditionen vid tanknyckeln.
Vid kontant betalning sätts beloppet in på Ludvika Flygklubbs bankgiro 122-8592
 _______________________________________________________________________________________________
Sid 9b
 Fakta – Rutiner
 Fjärrmanövrering av motorvärmare
 Fungerar inte för tillfället, problem med tele ledningen.
                                                                               _________________________________________________________________________________________                                                                                                                                
Sid 10

Fakta – Rutiner

Färdplanering 

Förutom färdplan enligt gällande bestämmelser skall färdmeddelande alltid lämnas på klubbens blankett, som finns i expeditionslokalen.
Blanketten hängs på kroken vid nyckelskåpet, när man tar flygplansnyckeln.
 
Flygsäkerhetsbestämmelser 
Flygförare är skyldig att rådgöra med motorflygchefen eller dennes ställföreträdare före landning på främmande fält, som ej finns upptagna i AIP och/eller har kortare banlängd än 600 m.
 

Tillstånd

Ludvika Flygklubb har via KSAK-M flygsäkerhetsmässiga villkor TSL 2018-3159 tillstånd att flyga brandflyg.
Motorflygchef och biträdande motorflygchef är ansvariga för verksamheten.
                                                                                                                                                       2019-03-25
_________________________________________________________________________________
Sid 11

Fakta – Rutiner
Tävlingsverksamheten

Inom Ludvika Flygklubb förekommer följande tävlingsformer:

Precisionsflyg

Banan sträcker sig över 70-100 Nm och har 4-7 brytpunkter markerade med två meter höga vita bokstäver. Utmed banan finns duk- och fotomål vars position skall anges på tävlingskartan. Före start skall man räkna ut idealtiden för varje brytpunkt för att sedan under flygningen försöka hålla denna tid.
I precisionstävlingen ingår också en landningstävling.
Navigeringen dokumenteras numera ofta med hjälp av GPS.
I lokala tävlingar kan förändringar göras beträffande duk- och fotomålen. Förutsättningarna för respektive tävling meddelas före tävlingen.

Landningstävling

Varje tävling består av fyra typer av landningar:
  1. Vanlig motorlandning
  2. Bedömningslandning, klaff får användas
  3. Bedömningslandning, klaff får inte användas
  4. Hinderlandning över ett två meter högt hinder. (Lina med vimplar.)
    Tävlingen går ut på att landa så nära en 0-linje som möjligt.
KM i landningar genomförs vid tre tillfällen, de två bästa rsultaten räknas, den som först får tre inteckningar i pokalen får behålla den.
 
Rikslandning och Riksnavigering är två enklare former av ovanstående tävlingar, som vi håller på med på Ludvika flygplats.
Tävlingsledare
Roland Olsson, 070-176 40 47, är tävlingsledare och kan informera noggrannare om de olika tävlingsformerna.
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
Sid 12

Fakta – Rutiner

 Veckovärd-Jourhavande

Allmänt:       Jourhavande bör besöka fältet minst 2 ggr under jourveckan.
                      Byte av vecka med annan medlem tillåten.
                      Besök även vid dåligt väder.
                      Yttre och inre kontroll av byggnader.
Kontrollera tankanläggning.
Se till att det är framkomlighet till de yttre skåpen med eldsläckare. Gäller alla årstider.
Se på arbetslistan om något behöver göras.
Tanka främmande flygplan om så önskas.
Notera på arbetslistan i klubbstugan om någon uppgift behöver föras vidare till kommande veckovärd.
 
Sommarsysslor:
                      Klipp gräs vid grillplats och vid tankanläggningen.
 
Vintersysslor:
                      Skotta vid dörrar och hangarportar samt vid tankanläggningen.
Uppdaterad: 23 APR 2018 12:39 Skribent: Folke Jacobsson

Postadress:
Ludvika FK - Flygsport
Jakobsson, Källbottenvägen 25
77192 Ludvika

Kontakt:
Tel: 0705521164
E-post: This is a mailto link

Se all info