Hoppa till sidans innehåll

Fakta - Rutiner


  sid 13a

 

Ludvika Flygplats Förening

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR

VERKSAMHETER PÅ LUDVIKA FLYGPLATS

 

1           ORDNINGSREGLER

1.1        Ludvika flygplats ägs av Ludvika kommun och har status som enskild ej

              godkänd flygplats. Ludvika flygplats drivs av Ludvika Flygplatsförening (LFF).

 1.2        För företag, klubbar och privatpersoner med flygplan baserade på Ludvika

              flygplats krävs tillstånd att operera på flygplatsen. Ansökan om tillstånd

              inlämnas till LFF. För separat organiserade och/eller tidsbestämda arrangemang

              söks särskilda tillstånd.

 1.3        Verksamhetsråd skall hållas 1 ggr per år.

 1.4        Tillstånd kan även ges för annan verksamhet efter särskild ansökan.

 1.5        LFF kan, trots meddelat tillstånd avlysa en eller flera verksamheter till

              förmån för andra. Detta skall ske i samråd med berörda parter.

 1.6        Flygverksamheterna skall bedrivas enligt regler utfärdade av luftfartsmyndigheterna.

 1.7        Trafikskolans verksamhet skall alltid bedrivas under ledning av godkänd

              och dokumenterad trafiklärare.

 1.8        Under månaderna april-september kan bilskoleverksamhet bedrivas på

              landningsbanan kl. 07:00-13:00 på vardagar. Under oktober-mars,
             kl. 07:00 - 16:00.

              När bilskoleverksamhet pågår kan dock enstaka flygningar göras efter

              information till aktuell trafiklärare senast 30 minuter före start.

 1.9        Tillträde till flygplatsens rullbanor, plattor och stråkytor har endast flygplansbesättningar,

              flygpassagerare i besättningsmans sällskap, tekniker i

              samband med arbete med flygplan samt fälthållnings- och underhållspersonal.

              Dessa regler gäller såväl i klubbarnas normala verksamhet som vid särskilda

              arrangemang. Övriga verksamheter regleras med separata avtal.

 1.10      Fordonstrafik är förbjuden på flygplatsområdet. Undantagna är endast fälthållningsfordon

              och de fordon som har fått särskilt tillstånd. Fordon får

              användas i samband med egen verksamhet.

1.11      Grinden till plattan skall hållas stängd för att undvika obehörig

              trafik på flygplatsen.

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

blad 13b

2           LOKALORIENTERING

              En situationsplan över Ludvika flygplats återfinns på bifogad flygplatskarta.

              Ludvika Flygklubb, Ludvika Segelflygklubb och nyttjare som skrivit avtal

              därom disponerar lokalen i stationsbyggnaden.

              Grässtråket (Nyckelmyren) disponeras av Ludvika Segelflygklubb. Dessutom

              innehar klubben hangarer, klubbhus med verkstadslokal och en förrådsbyggnad

              vid grässtråket. Markområdet som omsluter grässtråket, hangarer och byggnader

              arrenderas av Ludvika Segelflygklubb.

              På en del av den norra änden av grässtråket bedrivs modellflygverksamhet av

              Ludvika Radioflygklubb. Ludvika Flygklubb innehar en hangar och klubbhus på

              arrenderad mark sydväst om plattan.

 

 3           ANSVAR FÖR SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV FLYGPLATSEN

              För drift och förvaltning av Ludvika flygplats svarar LFF.

              För flygbränsleanläggningen ansvarar Ludvika Flygklubb. Kopior av gällande

              tillstånd- och besiktningshandlingar avseende tankanläggningen skall inlämnas

              till LFF.

 

 4           KLUBBMEDLEMS OCH NYTTJARES ÅLIGGANDEN

              Det åligger varje klubbmedlem och nyttjare att:

                          - rätta sig efter föreskrifter utfärdade av LFF,

                          - medverka till att ordningsregler utfärdade av LFF efterlevs

 

5           HANDHAVANDE AV BCL, NOTAM, AIC, MFL, AIP OCH

              LOKALA FÖRESKRIFTER

              Rubricerade handlingar finns att hämta på internet:

              http://www.lfv.se/sv/FPC/

              http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Luftfart/.

              Viktiga ändringar meddelas på anslagstavlor i klubblokalerna och i speciella fall

              genom personligt meddelande till samtliga motor-, segel- och modellflygare.

              Ordningsföreskrifter gällande verksamheter vid Ludvika flygplats utfärdas av

              LFF.

              Personer som aktivt deltar i verksamheten vid flygplatsen är skyldig att hålla sig

              underrättad om dessa föreskrifter.

 

 6           LOKAL TRAFIKLEDNING

 6.1        Inflygningskarta: Se Svenska Flygfält eller Flygplatshandboken

              Landningskarta: Se bilaga 1

6.2        Trafikregler

              Normalt vänstervarv skall gälla. Dock bör motorflygare förlägga trafikvarvet

              utanför segelflygets nedflygningssektorer A och B och modellflygets sektor C.

              Trafikvarvet för motorflygplan flygs normalt på 1500 ft QNH. Se bifogad flygplatskarta.

 _______________________________________________________________________________________ 

blad 13c

              Den nordvästra kvadranten av flygfältet kan användas som nödlandningsstråk

              och får inte blockeras av annan verksamhet

              För att nedbringa förekomsten av bullerstörningar över Klenshyttan, skall alltid,

              när så är möjligt med avseende på vindriktning och vindstyrka, bana 19 användas.

              Ludvika Radioflygklubbs verksamhet är förlagd till den norra delen grässtråket

              och inom sektor C. Se bifogad flygplatskarta.

 

 6.3        Märkesutläggning

              För märkesutläggning som berör segelflygverksamheten svarar segelflygledaren

              och för modellflygverksamheten modellflygledare. Segelflygets märke

              bestämmer start- och landningsriktning för all flygtrafik utom för modellflyget.

 

6.4        Radiotrafik

              Flygplatsens anropssignal: Ludvika Radio 123,150 MHz

              Samtliga piloter som trafikerar flygplatsen anmodas meddela sina avsikter även

              om anropet inte besvaras.

              Flygplatsens basradio får endast betjänas av behörig personal.

              Trafikskolan och Ludvika Segelflygklubb har tillgång till transportabel

              markradio som skall används i samband med verksamheten.

 

6.5        Telefonnummer

              Till Ludvika Flygklubb, 070-526 22 57

              Till Ludvika Segelflygklubb, 070-328 17 27

              Förfrågningar beträffande fälthållanden görs på telefonnummer anslaget i

              Svenska Flygfält.

              Planerad verksamhet anslås på www.ludvikaflyg.se/ Flygplatsen-LFF-kalender.

 

7           RÄDDNINGSTJÄNST

7.1        Alarmering                          

                              a) Vid inträffat haveri tag 112 och begär flygräddningen

                              b) Vid ovisshetsläge tag 112 och begär flygräddningen

              Den som mottagit upplysningar angående flygning och inte mottagit

              landningsrapport inom avtalad tid (normalt 30 min efter beräknad landningstid),

              skall meddela ovisshetsläge till 031-64 80 00 JRCC

                              c) Alla övriga ärenden som direkt berör flygräddningscentralen JRCC

                              skall göras på tfn 031-64 80 00.

 

 7.2        Räddnings- och eldsläckningsmateriel

              Eldsläckare är placerade enligt skyltning på platsen.

              Eldsläckare finns också i flygklubbarnas anläggningar.

 

                                      Ludvika den 15 september 2015
                                      Ludvika Flygplats Förening      
                                      Roland Olsson
                                      Flygplatschef 

 

______________________________________________________________________________ 
Blad 13d

 ESSG-flygplatskarta 2006
Uppdaterad: 14 MAJ 2017 12:06 Skribent: Folke Jacobsson

Postadress:
Ludvika FK - Flygsport
Jakobsson, Källbottenvägen 25
77192 Ludvika

Kontakt:
Tel: 0705521164
E-post: This is a mailto link

Se all info